អគ្គព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor-General

chhealeang

លោកជំទាវ ជា លាង

Chea Leang

អគ្គព្រះរាជអាជ្ញារង

Deputy Prosecutor-General

Chhoun Channtha

ឯកឧត្តម ឈួន ចាន់ថា

H.E Chhoun Chantha

អគ្គព្រះរាជអាជ្ញារង

Deputy Prosecutor-General

Chhoun Channtha

ឯកឧត្តម សេង ប៊ុនឃាង

 

អគ្គព្រះរាជអាជ្ញារង

Deputy Prosecutor-General

Chhoun Channtha

ឯកឧត្តម ផាន់ វណ្ណរ័ត្ន

 

អគ្គព្រះរាជអាជ្ញារង

Deputy Prosecutor-General

prosecutor

ឯកឧត្តម អ៊ុក គឹមសិទ្ធិ

H.E Ouk Kimsith

      
ព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor

chan dararaksmeiy

ឯកឧត្តម ច័ន្ទ តារារស្មី

Chan Dararaksmey

ព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor

Ngeat Sarath

ឯកឧត្តម ង៉ែត សារ៉ាត

 

ព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor

prosecutor

ឯកឧត្តម ហ៊ឺង ធីឬទ្ធី

 

ព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor

Chum Samban

ឯកឧត្តម ជុំ សំបាន

Chum Samban

      
ព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor

prosecutor

ឯកឧត្តម ឌុច គឹមសន

 

ព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor

prosecutor

ឯកឧត្តម ប៊ូ ប៊ុនហាង

 

ព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor

prosecutor

ឯកឧត្តម ប៉ែន សារ៉ាត