សុន្ទរកថា​ / President speech

ល.រ លេខសម្គាល់ កាលបរិច្ជេទ សុន្ទរកថា ឯកសារ