ទំព័រដើម - តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ / Criminal Judgement

ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
មិនត្រឹមត្រូវលើផ្នែកខ្លះក្នុងការបញ្ចូលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។