ទំព័រដើម - តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ / Criminal Judgement

ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 01 20-01-1995 02 10-11-1994
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 02 03-02-1995 03 06-01-1995