លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

ល.រ លេខសម្គាល់ កាលបរិច្ជេទ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុទ្ធ ឯកសារ
1 114 28-01-2008 អំពីការប្រកាស អនុវត្តជាបណ្តោះអាសន្ននូវសាលក្រម ឬសាលដីការដ្ឋប្បវេណី ដែលមិនទាន់ចូលជាស្ថាពរសាលដីការដ្ឋប្បវេណី ដែលមិនទាន់ចូលជាស្ថាពរ
2 90 02-03-2015 សេចក្តីណែនាំស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីសម្បថ ជនបរទេសដែល ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានប្រទាន សញ្ជាតិខ្មែររួចហើយសេចក្តីណែនាំស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីសម្បថ ជនបរទេសដែល ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានប្រទាន សញ្ជាតិខ្មែររួចហើយ