សាលដីការដ្ឋប្បវេណី / Civil Judgement

ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
មិនត្រឹមត្រូវលើផ្នែកខ្លះក្នុងការបញ្ចូលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។