ព័ត៌មានថ្មីបំផុត​ / News


កិច្ចប្រជុំលើកទី៧ នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រធានតុលាការកំពូលអាស៊ាន នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍

03 Jun 2021
ឯកឧត្តម យូរ ឧត្តរា អនុប្រធានតុលាការកំពូល បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូតុលាការកំពូលទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី៧ នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រធានតុលាការកំពូលអាស៊ាន នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍