កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 13-02-2024 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ២០៣ 28-06-2023

លោកស្រី វ៉ាត លីណាត

មានមេធាវី

លោក ឃឹង សុជាថា

និងលោក ឃឹង ពុធពុំងា

១. លោក ផូ ស៊ីផា

២. លោក គឹម សុភា

មានមេធាវី

លោក ភុំ ប៊ុនធេន

ទាមទារប្រាក់
2 ២៥៩ 21-08-2023

លោក ម៉ៅ មុន្នីវណ្ណ និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ ងួន សក្ខិណា

មានមេធាវី

លោក យាន សូតាណា

និងលោក ឃឹម ខេម៉ា

លោក ប៉ក់ សុវណ្ណា និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ លី សុគន្ធារី

មានមេធាវី

លោក ច័ន្ទតារា រ៉ូម៉ែន

សុំឱ្យចុងចម្លើយគោរពតាមកិច្ចសន្យាទិញលក់ដី ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២ និងរុះរើផ្ទះ និងសំណង់ផ្សេងៗចេញពីដី
3 ២៧៥ 29-08-2023

លោក លឺ ភារុណ

មានមេធាវី

លោកស្រី ងួន វណ្ណារី

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្រ្កូវ ម.ក

ឬអ្នកតំណាង

មានមេធាវី

លោក ផុន ធារិន

បណ្ដឹងតវ៉ារបស់តតិយជន
4 ២៨៥ 31-08-2023

លោកស្រី ពៅ ថាន

លោក អឿម ហ៊ាន និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ ឡុច ពត

មានមេធាវី

លោក សៀន ស៊ីលវីយោ

ទាមទារប្រាក់
5 ២៩៩ 07-09-2023

លោកស្រី សយ គីមលាង

មានមេធាវី

លោក អ៊ឹម ម៉ាច

លោក ហាក់ ឡុងហេង និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ លីន រដ្ឋា

មានមេធាវី

លោក ហ៊ុយ ផារី

និងលោក អោក សឿណារ៉ុង

ទាមទារប្រាក់