កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 13-02-2024 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ១៣៧ 10-05-2023

លោកស្រី ទូច ធីតា

មានមេធាវី

លោក ម៉ែន មករា

លោក សុក រដ្ឋា

និងកញ្ញា ម៉ែន សុផាន់ម៉ៃ

លោក សុខ សិរីសុវត្តិ

មានមេធាវី

លោក លុយ សុភ័ត្រ

សុំលែងលះ
2 ៣០០ 07-09-2023

លោក យ៉ោក ម៉ាប់

មានមេធាវី

លោក អ៊ិន គីម

១. លោក សោម អៀច

២. លោក ថាច់ ថង

សុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រង និងកាន់កាប់លើអចលនវត្ថុ(ដី)ទំហំ ៩៤.០៣៤ ម៉ែត្រការ៉េ
3 ៣១០ 18-09-2023

លោកស្រី សយ សុខា

លោក លន់ ណេង

សុំលែងលះ
4 ៣៣០ 02-10-2023

លោកស្រី ស៊ុន រើន

មានមេធាវី

លោក ស៊ាង ពិសិដ្ឋ

លោក គឹម លីណា

សុំផ្ដាច់សមគ្គសង្វាសជាមួយចុងចម្លើយ
5 ៣៦៧ 07-11-2023

លោកស្រី អ៊ុង សុភាព

មានមេធាវី

លោក អ៊ា ដារ៉ា

លោកស្រី មុយ អាន់

និងឈ្មោះ រ៉ុង ធីតា

មានមេធាវី

លោក ច័ន្ទ រ៉ាពិសិដ្ឋ

សុំឱ្យទទួលស្គាល់ដើមចោទជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើផ្លូវផ្នូរ និងដីសម្រាប់បញ្ចុះសពទំហំ ៣៥ម៉ែត្រ គុណ៤០ ម៉ែត្រ