សាលាជម្រះក្តី / Tribunal


សាលាជម្រះក្តី : សាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប


វេបសាយ :


លេខទូរស័ព្ទ : 012 555576


សារអេឡិចត្រូនិច : siemreapcourt@gmail.com


អាសយដ្ឋាន : ខេត្តសៀមរាប


Facebooks Page :