ច្បាប់ / Laws


ល.រ លេខសម្គាល់ កាលបរិច្ជេទ ច្បាប់ ឯកសារ
1 35 23-10-2009 ច្បាប់ ស្តីពីស្មុំកូនអន្តរប្រទេស
2 36 02-05-2006 ច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម
3 37 07-11-2011 ច្បាប់ ស្តីពីពន្ធនាគារ

សរុប : 33 | បង្ហាញចាប់ពី : 31 ទៅ 33