ព័ត៌មានថ្មីបំផុត / Latest News

ឯកឧត្តម យូរ ឧត្តរា អនុប្រធានតុលាការកំពូល បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូតុលាការកំពូលកម្ពុជាទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រធានតុលាការកំពូលនៃបណ្តារដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃ(SCO)

ឯកឧត្តម យូរ ឧត្តរា អនុប្រធានតុលាការកំពូល តំណាងឲ្យតុលាការ​កំពូល​នៃព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូតុលាការកំពូលកម្ពុជាទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រធានតុលាការកំពូលនៃបណ្តារដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃ(SCO) ក្នុងឋានៈជាដៃគូពិភាក្សា ​ដែល​បានប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ១៦-២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីក្រុងSochi នៃសហព័ន្ធរុស្សី និងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅប្រទេសបារាំងពីថ្ងៃទី២១-៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

1

4