ព័ត៌មានថ្មីបំផុត / Latest News

ឯកឧត្តម យូរ ឧត្តរា អនុប្រធានតុលាការកំពូល បំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការ នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍

ឯកឧត្តម យូរ ឧត្តរា អនុប្រធានតុលាការកំពូល តំណាងឲ្យតុលាការកំពូលកម្ពុជា បំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការ នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍ ពីថ្ងៃទី ១១-១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យតុលាការ នៃប្រទេសទាំងពីរ។

 1

2

3