ព័ត៌មានថ្មីបំផុត / Latest News

កិច្ចប្រជុំប្រធានតុលាការកំពូលនៃបណ្តារដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃ(អង្គការ SCO)

សកម្មភាពរបស់ឯកឧត្តម យូរ ឧត្តរា អនុប្រធានតុលាការកំពូល តំណាង​ឲ្យ​តុលាការ​កំពូល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រធានតុលាការកំពូលនៃបណ្តារដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃ(អង្គការ SCO) ក្នុងឋានៈជាដៃគូពិភាក្សា ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ២៣-២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងប៉េកាំង នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ។

 1

2

3

4