តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

ឯកសារច្បាប់ របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
ប្រភេទ នីតិព្រហ្មទណ្ឌ និងសណ្តាប់ធ្នាប់
ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ប្រភេទ នីតិព្រហ្មទណ្ឌ និងសណ្តាប់ធ្នាប់
ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងភេរវកម្ម
ប្រភេទ នីតិព្រហ្មទណ្ឌ និងសណ្តាប់ធ្នាប់
ច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល
ប្រភេទ កម្មសិទ្ធិបញ្ញា
ច្បាប់ស្តីពី នីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជាបណ្តឹង
ប្រភេទ កិច្ចសន្យា និងនីតិរដ្ឋប្បវេណី
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ
ប្រភេទ នីតិព្រហ្មទណ្ឌ និងសណ្តាប់ធ្នាប់
ច្បាប់ស្តីពីការសំអាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
ប្រភេទ នីតិព្រហ្មទណ្ឌ និងសណ្តាប់ធ្នាប់
ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីបណ្តឹងទាក់ទងនឹងឋានៈបុគ្គល
ប្រភេទ កិច្ចសន្យា និងនីតិរដ្ឋប្បវេណី
ច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី
ប្រភេទ នគរបាល យោធា និងអាវុធ