តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

ឯកសារច្បាប់ របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ច្បាប់ស្តីពីការស្មុំកូនអន្តរប្រទេស
ប្រភេទ អន្តោប្រវេស និងសញ្ជាតិ
ច្បាប់ស្តីពីការអប់រំ
ប្រភេទ ការអប់រំ
ច្បាប់ស្តីពីកាតព្វកិច្ចយោធា
ប្រភេទ នគរបាល យោធា និងអាវុធ
អនុក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់ល្បឿនយានជំនិះ
ប្រភេទ នីតិព្រហ្មទណ្ឌ និងសណ្តាប់ធ្នាប់
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
ប្រភេទ នីតិព្រហ្មទណ្ឌ និងសណ្តាប់ធ្នាប់