តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

ឯកសារច្បាប់ របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ច្បាប់ស្តីពីប្រតិបត្តិការដែលមានកិច្ចធានា
ប្រភេទ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងការងារ
ច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ
ប្រភេទ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងការងារ
ច្បាប់ស្តីពីឯកពន្ធភាព
ប្រភេទ កិច្ចសន្យា និងនីតិរដ្ឋប្បវេណី
ច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍
ប្រភេទ ភូមិបាល ជលផល និងបរិស្ថាន
ច្បាប់ស្តីពីសម្បទាន
ប្រភេទ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងការងារ
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ប្រភេទ ភូមិបាល ជលផល និងបរិស្ថាន
ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
ប្រភេទ ភូមិបាល ជលផល និងបរិស្ថាន
ច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ
ប្រភេទ ភូមិបាល ជលផល និងបរិស្ថាន
ច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិលើចំណែកឯកជននៃអគារសហកម្មសិទ្ធិ ដល់ជនបរទេស
ប្រភេទ ភូមិបាល ជលផល និងបរិស្ថាន