តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

ឯកសារច្បាប់ របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារ
ប្រភេទ មជ្ឈមណ្ឌល និងពន្ធនាគារ
ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ
ប្រភេទ នីតិព្រហ្មទណ្ឌ និងសណ្តាប់ធ្នាប់
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធ គ្រឿងផ្ទុះ និងគ្រាប់រំសេវ
ប្រភេទ នគរបាល យោធា និងអាវុធ
ច្បាប់ស្តីពីបណ្ណសារ
ប្រភេទ កម្មសិទ្ធិបញ្ញា
ច្បាប់ស្តីពីមាត្រាសាស្រ្តកម្ពុជា
ប្រភេទ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងការងារ
ច្បាប់ស្តីពីមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
ប្រភេទ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងការងារ
ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រភេទ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងការងារ
ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ
ប្រភេទ ភូមិបាល ជលផល និងបរិស្ថាន
ច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ប្រភេទ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងការងារ