តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

ឯកសារច្បាប់ របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ
ប្រភេទ នីតិព្រហ្មទណ្ឌ និងសណ្តាប់ធ្នាប់
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
ប្រភេទ នីតិព្រហ្មទណ្ឌ និងសណ្តាប់ធ្នាប់
ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី
ប្រភេទ កិច្ចសន្យា និងនីតិរដ្ឋប្បវេណី
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី
ប្រភេទ កិច្ចសន្យា និងនីតិរដ្ឋប្បវេណី
ច្បាប់ស្តីពីជលផល
ប្រភេទ ភូមិបាល ជលផល និងបរិស្ថាន
ច្បាប់ភូមិបាល
ប្រភេទ កិច្ចសន្យា និងនីតិរដ្ឋប្បវេណី
ច្បាប់ស្តីពីនិតិវិធី នៃការពិន័យស៊ីវិល
ប្រភេទ កិច្ចសន្យា និងនីតិរដ្ឋប្បវេណី
ច្បាប់ស្តីពីកាគ្រប់គ្រង រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
ប្រភេទ ភូមិបាល ជលផល និងបរិស្ថាន
ច្បាប់ស្តីពីការ គ្រប់គ្រង រោងចក្រ និង សិប្បកម្ម
ប្រភេទ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងការងារ