ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 03 23-01-1998 49 01-09-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 04 23-01-1998 09 24-02-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 05 30-01-1998 01 29-05-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 06 06-02-1998 35 10-06-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 07 20-02-1998 52 01-09-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 08 20-02-1998 54 22-10-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 09 27-02-1998 32 04-06-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 11 20-03-1998 47 04-08-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 12 20-03-1998 55 03-12-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 13 20-03-1998 56 03-12-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 14 27-03-1998 28 22-05-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 15 03-04-1998 29 23-05-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 16 03-04-1998 53 22-10-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 17 10-04-1998 20 25-02-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 18 24-04-1998 21 06-05-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 19 24-04-1998 25 20-05-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 20 24-04-1998 18 06-05-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 21 15-05-1998 06 06-01-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 22 15-05-1998 07 10-02-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 23 12-06-1998 51 01-09-1997