ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 30 03-10-1997 06 04-02-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 31 03-10-1997 40 01-07-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 32 10-10-1997 17 08-04-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 33 10-10-1997 22 06-05-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 34 10-10-1997 42 01-07-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 35 17-10-1997 23 06-05-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 36 17-10-1997 27 22-05-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 37 24-10-1997 14 27-03-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 38 24-10-1997 31 29-05-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 39 21-11-1997 43 25-07-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 40 21-11-1997 19 06-05-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 41 12-12-1997 12 27-03-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 42 19-12-1997 20 06-05-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 43 19-12-1997 10 24-02-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 44 26-12-1997 45 04-08-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 01 09-01-1998 24 07-05-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 02 09-01-1998 44 25-07-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 03 23-01-1998 49 01-09-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 04 23-01-1998 09 24-02-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 05 30-01-1998 01 29-05-1997

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

អ៊ីមែល: info@supremecourt.gov.kh

ចូលប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល (សំរាប់តែ បុគ្គលិក)

ទំនាក់ទំនង | ជំនួយ | តំណភ្ជាប់ | វិបសាយ គ្រោង | ផ្តល់យោបល់