ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 10 04-04-1997 26 04-11-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 11 16-05-1997 28 07-11-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 12 23-05-1997 25 18-10-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 13 30-05-1997 08 18-02-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 14 06-06-1997 32 04-12-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 15 06-06-1997 03 23-07-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 16 11-06-1997 29 14-11-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 17 13-06-1997 30 14-11-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 18 20-06-1997 07 18-02-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 19 04-07-1997 18 21-08-1992
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 20 04-07-1997 05 03-02-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 21 04-07-1997 13 27-03-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 22 18-07-1997 15 27-03-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 23 15-08-1997 34 04-12-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 24 15-08-1997 11 27-03-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 25 29-08-1997 48 04-08-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 26 05-09-1997 16 27-03-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 27 19-09-1997 30 23-05-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 28 19-09-1997 34 10-06-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 29 03-10-1997 02 06-01-1997

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

អ៊ីមែល: info@supremecourt.gov.kh

ចូលប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល (សំរាប់តែ បុគ្គលិក)

ទំនាក់ទំនង | ជំនួយ | តំណភ្ជាប់ | វិបសាយ គ្រោង | ផ្តល់យោបល់