ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 11 07-05-1996 02 26-01-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 12 06-09-1996 13 02-07-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 13 28-06-1996 03 02-01-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 14 16-08-1996 10 07-06-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 15 23-08-1996 06 29-02-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 17 04-10-1996 07 12-03-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 18 04-10-1996 12 27-06-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 19 25-10-1996 15 17-07-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 20 06-12-1996 11 26-06-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 21 13-12-1996 14 04-07-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 22 13-12-1996 24 18-10-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 01 10-01-1997 19 30-08-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 02 10-01-1997 20 19-09-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 03 07-02-1997 03 25-10-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 04 14-02-1997 21 01-10-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 05 21-02-1997 32 08-10-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 06 07-03-1997 16 30-07-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 07 21-03-1997 01 06-01-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 08 28-03-1997 27 04-11-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 09 28-03-1997 31 04-12-1996

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

អ៊ីមែល: info@supremecourt.gov.kh

ចូលប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល (សំរាប់តែ បុគ្គលិក)

ទំនាក់ទំនង | ជំនួយ | តំណភ្ជាប់ | វិបសាយ គ្រោង | ផ្តល់យោបល់