ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 33 12-04-2006 91 17-08-2005
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 41 10-05-2006 05 06-02-2006
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 42 10-05-2006 65 11-07-2005
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 44 24-05-2006 105 01-09-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 66 09-08-2006 140 24-10-2005
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 76 04-10-2006 76 21-08-2006
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 80 11-10-2006 103 31-08-2005
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 97 15-11-2006 89 02-10-2006
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 98 22-11-2006 127 20-12-2004

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

អ៊ីមែល: info@supremecourt.gov.kh

ចូលប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល (សំរាប់តែ បុគ្គលិក)

ទំនាក់ទំនង | ជំនួយ | តំណភ្ជាប់ | វិបសាយ គ្រោង | ផ្តល់យោបល់