ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 03 11-01-2006 62 01-07-2005
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 05 11-01-2006 99 16-08-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 10 25-01-2006 139 24-10-2005
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 18 15-02-2006 102 31-08-2005
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 32 05-04-2006 101 31-08-2005
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 33 12-04-2006 91 17-08-2005
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 41 10-05-2006 05 06-02-2006
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 42 10-05-2006 65 11-07-2005
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 44 24-05-2006 105 01-09-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 52 14-06-2006 12 11-02-2003
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 66 09-08-2006 140 24-10-2005
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 76 04-10-2006 76 21-08-2006
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 80 11-10-2006 103 31-08-2005
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 97 15-11-2006 89 02-10-2006
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 98 22-11-2006 127 20-12-2004