ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 20 30-03-2005 61 08-07-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 22 06-04-2005 126 17-12-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 24 06-04-2005 122 16-11-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 30 04-05-2005 03 20-07-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 31 04-05-2005 01 03-07-2003
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 38 15-06-2005 123 15-11-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 39 15-06-2005 109 01-09-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 40 22-06-2005 17 20-02-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 48 06-07-2005 15 18-02-2005
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 50 06-07-2005 49 04-05-2005
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 56 27-07-2005 07 14-01-2005
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 60 03-08-2005 22 01-03-2005
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 75 14-09-2005 47 22-04-2005
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 78 14-09-2005 125 02-12-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 81 12-10-2005 33 10-05-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 92 02-11-2005 38 04-04-2005
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 98 07-12-2005 28 04-03-2005
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 100 14-12-2005 47 08-08-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 103 28-12-2005 96 16-08-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 01 04-01-2006 11 06-02-2004