ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 31 02-07-2003 01 20-01-2003
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 35 09-07-2003 17 26-02-2003
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 43 01-10-2003 56 29-11-2002
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 45 26-11-2003 65 07-09-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 47 03-12-2003 68 07-09-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 48 03-12-2003 03 02-01-2003
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 50 17-12-2003 39 08-07-2002
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 53 24-12-2003 27 22-05-2003
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 08 10-03-2004 14 11-02-2003
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 32 30-06-2004 84 17-12-2003
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 35 28-07-2004 62 01-10-2003
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 43 15-09-2004 04 15-01-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 47 06-10-2004 77 22-07-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 70 29-12-2004 29 19-03-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 07 26-01-2005 01 12-01-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 10 16-02-2005 102 23-08-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 11 16-03-2005 111 30-09-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 12 16-03-2005 36 10-05-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 16 23-03-2005 81 30-07-2004
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 19 30-03-2005 65 08-07-2004