ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 08 22-01-2014 224 05-11-2012
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 09 22-01-2014 29 30-01-2013
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 10 22-01-2014 155 14-06-2013
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 11 22-01-2014 255 22-10-2010
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 12 22-01-2014 12 14-01-2013
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 13 22-01-2014 26 05-02-2010
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 14 24-01-2014 94 30-04-2013
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 15 29-01-2014 09 13-01-2010
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 16 29-01-2014 148 24-08-2012
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 17 29-01-2014 232 12-01-2012
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 01 19-01-1996 09 27-06-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 02 19-01-1996 12 27-07-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 03 09-02-1996 14 29-04-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 04 23-02-1996 15 04-10-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 05 19-04-1996 17 18-11-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 06 19-04-1996 04 11-01-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 07 26-04-1996 18 02-12-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 08 26-04-1996 05 15-01-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 09 07-05-1996 09 10-04-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 10 07-05-1996 01 19-09-1995

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

អ៊ីមែល: info@supremecourt.gov.kh

ចូលប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល (សំរាប់តែ បុគ្គលិក)

ទំនាក់ទំនង | ជំនួយ | តំណភ្ជាប់ | វិបសាយ គ្រោង | ផ្តល់យោបល់