ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 04 09-01-2002 62 04-09-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 16 13-02-2002 63 04-09-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 18 27-02-2002 63 10-10-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 24 13-03-2002 35 18-05-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 27 20-03-2002 55 23-08-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 35 05-06-2002 05 30-08-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 41 26-06-2002 87 04-12-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 53 31-07-2002 25 16-05-2002
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 58 28-08-2002 16 27-03-2002
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 59 04-09-2002 42 17-07-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 72 04-12-2002 83 13-11-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 04 05-02-2003 28 16-05-2002
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 05 12-02-2003 40 08-07-2002
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 07 19-03-2003 06 11-01-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 09 26-03-2003 15 14-02-2003
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 12 23-04-2003 65 10-11-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 13 23-04-2003 69 25-11-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 14 30-04-2003 01 25-09-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 16 30-04-2003 03 03-09-2002
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 26 04-06-2003 02 02-01-2003