ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 12 07-03-2001 67 15-11-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 18 04-04-2001 18 19-02-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 19 25-04-2001 30 05-06-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 24 09-05-2001 01 22-01-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 31 30-05-2001 38 01-07-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 33 11-07-2001 50 01-09-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 34 11-07-2001 46 02-08-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 38 25-07-2001 48 08-08-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 40 01-08-2001 15 26-02-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 42 08-08-2001 15 13-02-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 46 22-08-2001 26 16-05-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 54 26-09-2001 01 10-01-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 59 10-10-2001 11 24-03-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 63 07-11-2001 27 16-05-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 02 02-01-2002 81 25-10-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 03 02-01-2002 48 12-08-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 04 09-01-2002 62 04-09-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 16 13-02-2002 63 04-09-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 18 27-02-2002 63 10-10-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 24 13-03-2002 35 18-05-2001

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

អ៊ីមែល: info@supremecourt.gov.kh

ចូលប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល (សំរាប់តែ បុគ្គលិក)

ទំនាក់ទំនង | ជំនួយ | តំណភ្ជាប់ | វិបសាយ គ្រោង | ផ្តល់យោបល់