ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 02 10-01-2001 37 12-06-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 09 31-01-2001 56 06-09-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 10 31-01-2001 62 20-09-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 12 07-03-2001 67 15-11-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 18 04-04-2001 18 19-02-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 19 25-04-2001 30 05-06-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 24 09-05-2001 01 22-01-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 31 30-05-2001 38 01-07-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 33 11-07-2001 50 01-09-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 34 11-07-2001 46 02-08-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 38 25-07-2001 48 08-08-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 40 01-08-2001 15 26-02-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 42 08-08-2001 15 13-02-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 46 22-08-2001 26 16-05-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 54 26-09-2001 01 10-01-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 59 10-10-2001 11 24-03-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 63 07-11-2001 27 16-05-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 69 28-11-2001 24 28-03-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 02 02-01-2002 81 25-10-2001
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 03 02-01-2002 48 12-08-2001