ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 16 03-05-2000 79 21-12-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 17 10-05-2000 58 19-08-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 23 12-06-2000 78 03-12-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 26 14-06-2000 32 22-06-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 27 14-06-2000 18 30-03-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 32 12-07-2000 04 14-01-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 34 21-07-2000 40 17-07-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 46 06-09-2000 33 22-06-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 49 13-09-2000 32 24-06-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 52 20-09-2000 57 19-08-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 53 20-09-2000 24 19-05-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 54 04-10-2000 23 03-05-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 58 18-10-2000 58 11-09-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 60 18-10-2000 60 16-09-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 61 25-10-2000 34 05-06-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 63 25-10-2000 59 14-09-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 72 06-12-2000 08 25-01-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 02 10-01-2001 37 12-06-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 09 31-01-2001 56 06-09-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 10 31-01-2001 62 20-09-1999

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

អ៊ីមែល: info@supremecourt.gov.kh

ចូលប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល (សំរាប់តែ បុគ្គលិក)

ទំនាក់ទំនង | ជំនួយ | តំណភ្ជាប់ | វិបសាយ គ្រោង | ផ្តល់យោបល់