ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 29 15-09-1999 25 19-05-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 30 06-10-1999 45 02-08-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 31 13-10-1999 34 22-06-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 32 13-10-1999 23 10-05-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 33 27-10-1999 59 03-09-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 34 27-10-1999 54 19-08-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 35 27-10-1999 13 16-02-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 36 05-11-1999 22 10-05-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 37 03-12-1999 02 05-01-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 38 03-12-1999 09 25-01-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 39 03-12-1999 47 06-08-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 40 08-12-1999 35 24-06-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 01 05-01-2000 15 12-02-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 02 26-01-2000 46 04-08-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 03 01-03-2000 07 25-03-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 04 15-03-2000 42 12-07-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 05 24-03-2000 68 25-11-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 07 29-03-2000 08 25-02-2000
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 11 19-04-2000 05 13-01-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 12 19-04-2000 52 18-08-1999

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

អ៊ីមែល: info@supremecourt.gov.kh

ចូលប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល (សំរាប់តែ បុគ្គលិក)

ទំនាក់ទំនង | ជំនួយ | តំណភ្ជាប់ | វិបសាយ គ្រោង | ផ្តល់យោបល់