ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 28 13-08-1998 08 11-02-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 29 23-09-1998 16 14-02-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 30 14-10-1998 37 25-08-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 34 30-12-1998 05 06-01-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 01 03-02-1999 39 30-09-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 03 17-02-1999 22 24-04-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 04 24-02-1999 30 10-06-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 05 03-03-1999 27 09-06-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 06 03-03-1999 38 25-09-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 08 17-03-1999 44 16-11-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 10 17-03-1999 10 11-02-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 11 21-04-1999 19 25-02-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 12 19-05-1999 40 01-10-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 13 23-06-1999 47 20-11-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 14 23-06-1999 02 11-01-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 15 23-06-1999 17 24-02-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 16 28-07-1999 28 09-06-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 17 28-07-1999 50 04-12-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 23 18-08-1999 26 17-05-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 28 08-09-1999 34 05-08-1998

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

អ៊ីមែល: info@supremecourt.gov.kh

ចូលប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល (សំរាប់តែ បុគ្គលិក)

ទំនាក់ទំនង | ជំនួយ | តំណភ្ជាប់ | វិបសាយ គ្រោង | ផ្តល់យោបល់