ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 24 26-06-1998 37 01-07-1997
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 25 24-07-1998 23 24-04-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 27 07-08-1998 12 12-02-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 28 13-08-1998 08 11-02-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 29 23-09-1998 16 14-02-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 30 14-10-1998 37 25-08-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 34 30-12-1998 05 06-01-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 01 03-02-1999 39 30-09-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 03 17-02-1999 22 24-04-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 04 24-02-1999 30 10-06-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 05 03-03-1999 27 09-06-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 06 03-03-1999 38 25-09-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 08 17-03-1999 44 16-11-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 10 17-03-1999 10 11-02-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 11 21-04-1999 19 25-02-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 12 19-05-1999 40 01-10-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 13 23-06-1999 47 20-11-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 14 23-06-1999 02 11-01-1999
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 15 23-06-1999 17 24-02-1998
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 16 28-07-1999 28 09-06-1998