ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 01 20-01-1995 02 10-11-1994
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 02 02-03-1995 03 12-09-1994
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 03 03-03-1995 01 14-09-1994
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 04 09-06-1995 02 31-03-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 05 23-06-1995 04 22-04-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 06 30-06-1995 01 15-03-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 07 21-07-1995 03 19-04-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 08 18-08-1995 05 28-04-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 09 15-09-1995 07 22-06-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 10 20-10-1995 08 22-06-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 11 20-10-1995 11 14-07-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 12 15-12-1995 13 19-08-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 13 15-12-1995 06 21-06-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 14 19-12-1995 10 07-07-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 01 10-01-2014 62 13-03-2013
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 02 17-01-2014 141 30-07-2012
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 03 17-01-2014 70 28-03-2013
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 05 17-01-2014 89 09-04-2013
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 06 17-01-2014 88 09-04-2013
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 07 17-01-2014 291 25-11-2013

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

អ៊ីមែល: info@supremecourt.gov.kh

ចូលប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល (សំរាប់តែ បុគ្គលិក)

ទំនាក់ទំនង | ជំនួយ | តំណភ្ជាប់ | វិបសាយ គ្រោង | ផ្តល់យោបល់