ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 336 23-10-2006 304 30-09-2002
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 307 05-10-2006 206 10-07-2006
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 340 24-10-2006 111 31-03-2005
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 343 24-10-2006 443 02-11-2005
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 344 02-11-2006 84 01-02-2006
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 345 02-11-2006 128 24-03-2006