ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 102 12-09-1995 92 12-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 103 14-09-1995 78 31-05-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 104 14-09-1995 102 21-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 105 19-09-1995 81 31-05-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 106 19-09-1995 118 03-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 107 21-09-1995 98 17-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 109 22-09-1995 95 13-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 110 22-09-1995 120 04-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 111 26-09-1995 134 14-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 114 28-09-1995 85 06-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 116 28-09-1995 88 10-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 118 29-09-1995 155 08-08-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 112 26-09-1995 94 10-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 95 31-08-1995 68 28-04-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 119 03-10-1995 111 24-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 120 03-10-1995 152 31-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 121 05-10-1995 126 14-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 122 14-12-1995 80 31-05-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 123 10-10-1995 90 10-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 124 10-10-1995 119 04-07-1995

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

អ៊ីមែល: info@supremecourt.gov.kh

ចូលប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល (សំរាប់តែ បុគ្គលិក)

ទំនាក់ទំនង | ជំនួយ | តំណភ្ជាប់ | វិបសាយ គ្រោង | ផ្តល់យោបល់