ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 78 01-08-1995 34 18-02-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 79 01-08-1995 97 16-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 81 03-08-1995 69 03-05-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 83 08-08-1995 83 31-05-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 84 10-08-1995 87 06-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 85 15-08-1995 63 24-04-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 86 15-08-1995 84 31-05-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 87 17-08-1995 64 24-04-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 88 17-08-1995 65 24-04-1995 ឈាង គ្រី ងីគ ខែ
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 89 22-08-1995 82 31-05-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 90 22-08-1995 96 13-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 91 24-08-1995 79 31-05-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 92 24-08-1995 116 27-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 93 29-08-1995 86 06-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 94 29-08-1995 71 22-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 97 05-09-1995 52 30-03-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 96 01-09-1995 161 12-08-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 98 05-09-1995 110 05-09-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 100 07-09-1995 77 31-05-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 101 12-09-1995 70 22-05-1995

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

អ៊ីមែល: info@supremecourt.gov.kh

ចូលប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល (សំរាប់តែ បុគ្គលិក)

ទំនាក់ទំនង | ជំនួយ | តំណភ្ជាប់ | វិបសាយ គ្រោង | ផ្តល់យោបល់