ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 54 30-05-1995 33 18-02-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 55 06-06-1995 10 03-01-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 56 06-06-1995 45 24-03-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 57 08-06-1995 48 29-03-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 58 08-06-1995 61 19-04-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 59 13-06-1995 04 04-01-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 61 15-06-1995 20 27-01-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 62 15-06-1995 40 01-03-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 63 20-06-1995 42 14-03-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 64 27-06-1995 53 30-03-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 66 29-06-1995 09 13-01-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 67 29-06-1995 62 24-04-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 68 04-07-1995 57 01-04-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 69 04-07-1995 67 24-04-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 70 06-07-1995 41 14-03-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 71 06-07-1995 50 29-03-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 72 13-07-1995 07 11-01-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 73 18-07-1995 66 24-04-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 75 20-07-1995 60 06-04-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 77 27-07-1995 74 24-05-1995

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

អ៊ីមែល: info@supremecourt.gov.kh

ចូលប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល (សំរាប់តែ បុគ្គលិក)

ទំនាក់ទំនង | ជំនួយ | តំណភ្ជាប់ | វិបសាយ គ្រោង | ផ្តល់យោបល់