ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 123 16-05-1996 243 10-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 125 16-05-1996 320 20-12-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 126 17-05-1996 253 13-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 127 17-05-1996 12 17-01-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 128 21-05-1996 38 14-02-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 138 30-05-1996 33 13-02-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 139 30-05-1996 59 18-03-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 143 06-06-1996 72 28-03-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 145 11-06-1996 81 19-04-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 147 13-06-1996 301 02-12-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 148 13-06-1996 56 05-03-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 149 13-06-1996 233 05-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 150 14-06-1996 31 30-01-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 152 20-06-1996 35 14-02-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 156 21-06-1996 40 14-02-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 157 25-06-1996 258 18-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 158 25-06-1996 305 07-12-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 159 25-06-1996 75 01-04-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 162 27-06-1996 117 06-06-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 163 02-07-1996 302 07-12-1995