ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 22 14-03-1995 08 13-01-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 23 21-03-1995 15 23-11-1994
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 24 21-03-1995 21 13-02-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 25 28-03-1995 20 08-12-1994
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 27 04-04-1995 05 04-01-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 30 11-04-1995 13 18-01-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 31 11-04-1995 38 25-02-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 33 18-04-1995 37 22-02-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 34 25-04-1995 06 11-01-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 35 25-04-1995 51 30-03-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 36 02-05-1995 18 26-01-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 37 02-05-1995 22 12-12-1994
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 38 09-05-1995 01 04-01-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 39 09-05-1995 43 14-03-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 40 16-05-1995 23 13-02-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 41 16-05-1995 24 13-02-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 41 23-05-1995 58 03-04-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 49 23-05-1995 58 03-04-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 50 23-05-1995 32 18-02-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 51 23-05-1995 35 18-02-1995