ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 84 22-03-1996 289 29-11-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 85 22-03-1996 32 07-02-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 87 26-03-1996 168 15-08-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 88 26-03-1996 247 10-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 89 26-03-1996 310 12-12-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 91 28-03-1996 241 05-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 93 02-04-1996 195 07-09-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 95 02-04-1996 313 20-12-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 97 04-04-1996 22 17-01-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 98 04-04-1996 25 29-01-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 100 09-04-1996 274 21-11-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 102 11-04-1996 182 07-09-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 109 23-04-1996 261 27-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 110 23-04-1996 266 16-11-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 113 25-04-1996 57 14-03-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 114 30-04-1996 145 31-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 116 30-04-1996 01 05-01-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 117 03-05-1996 671 21-11-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 119 09-05-1996 45 28-02-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 122 14-05-1996 302 02-12-1995