ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 37 08-02-1996 260 24-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 38 13-02-1996 225 03-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 39 13-02-1996 268 18-11-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 42 16-02-1996 163 15-08-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 43 16-02-1996 309 12-12-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 44 20-02-1996 93 10-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 46 20-02-1996 157 08-08-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 48 22-02-1996 237 04-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 49 27-02-1996 105 23-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 33 02-02-1996 144 31-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 51 27-02-1996 10 16-01-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 52 29-02-1996 238 05-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 55 01-03-1996 275 21-11-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 64 05-03-1996 252 11-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 70 12-03-1996 288 24-11-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 72 14-03-1996 249 11-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 75 15-03-1996 268 03-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 81 21-03-1996 05-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 82 21-03-1996 312 20-12-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 83 21-03-1996 02 05-01-1996