ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 01 02-01-1996 167 15-08-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 02 02-02-1996 174 21-08-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 03 02-01-1996 209 27-09-1996
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 04 04-01-1996 19 26-01-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 05 04-01-1996 200 07-09-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 06 04-01-1996 203 08-09-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 08 05-01-1996 213 27-09-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 09 05-01-1996 166 15-08-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 14 11-01-1996 162 15-05-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 18 12-01-1996 234 05-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 19 16-01-1996 169 15-08-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 20 16-01-1996 186 04-09-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 21 18-01-1996 189 04-09-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 22 23-01-1996 205 27-09-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 23 23-01-1996 269 18-11-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 24 25-01-1996 263 27-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 25 25-01-1996 267 16-11-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 28 30-01-1996 210 27-09-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 34 06-02-1996 99 21-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 35 06-02-1996 197 07-09-1995

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

អ៊ីមែល: info@supremecourt.gov.kh

ចូលប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល (សំរាប់តែ បុគ្គលិក)

ទំនាក់ទំនង | ជំនួយ | តំណភ្ជាប់ | វិបសាយ គ្រោង | ផ្តល់យោបល់