ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 151 28-11-1995 143 31-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 152 30-11-1995 128 14-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 154 30-11-1995 125 08-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 157 07-12-1995 207 27-09-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 158 07-12-1995 178 24-08-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 160 12-12-1995 214 28-09-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 161 14-12-1995 201 08-09-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 163 19-12-1995 130 14-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 166 21-10-1995 59 06-04-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 167 21-12-1995 132 18-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 168 21-12-1995 156 08-08-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 169 22-12-1995 182 15-08-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 170 22-12-1995 230 03-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 171 26-12-1995 143 31-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 173 26-12-1995 206 26-09-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 174 28-12-1995 108 24-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 175 28-12-1995 179 24-08-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 176 28-12-1995 138 19-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 01 02-01-1996 167 15-08-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 02 02-02-1996 174 21-08-1995