ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 125 12-10-1995 139 19-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 126 13-10-1995 137 19-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 127 13-10-1995 75 31-05-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 128 17-10-1995 76 31-05-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 129 17-10-1995 141 31-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 130 19-10-1995 132 14-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 132 19-10-1995 165 15-08-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 131 19-10-1995 151 31-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 133 24-10-1995 121 04-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 134 24-10-1995 131 14-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 135 26-10-1995 47 28-03-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 136 26-10-1995 140 26-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 137 26-10-1995 212 26-10-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 138 02-11-1995 148 31-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 140 10-11-1995 184 01-09-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 141 14-11-1995 101 21-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 142 14-11-1995 123 07-07-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 144 16-11-1995 104 23-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 145 21-11-1995 113 26-06-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 149 23-11-1995 160 09-08-1995

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

អ៊ីមែល: info@supremecourt.gov.kh

ចូលប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល (សំរាប់តែ បុគ្គលិក)

ទំនាក់ទំនង | ជំនួយ | តំណភ្ជាប់ | វិបសាយ គ្រោង | ផ្តល់យោបល់