ស្ថានភាព ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 02 27-12-1994 02 09-09-1994
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 03 27-12-1994 05 26-09-1994
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 01 14-09-1994 01 06-08-1994
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 02 03-01-1995 03 21-09-1994
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 03 10-01-1995 09 19-10-1994
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 04 10-01-1995 04 26-09-1994
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 05 17-01-1995 10 25-10-1994
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 07 17-01-1995 12 26-10-1994
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 09 24-01-1995 18 06-12-1994
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 10 31-01-1995 06 28-09-1994
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 11 31-01-1995 08 29-09-1994
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 12 04-02-1995 16 24-01-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 13 14-02-1995 19 08-12-1994
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 14 14-02-1995 21 09-12-1994
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 15 21-02-1995 16 23-11-1994
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 17 28-02-1995 13 28-02-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 18 28-02-1995 25 24-12-1994
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 19 07-03-1995 26 24-12-1994
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 20 07-03-1995 15 23-01-1995
សាលដីការដ្ឋប្បវេណី 21 14-03-1995 23 13-12-1994

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

អ៊ីមែល: info@supremecourt.gov.kh

ចូលប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល (សំរាប់តែ បុគ្គលិក)

ទំនាក់ទំនង | ជំនួយ | តំណភ្ជាប់ | វិបសាយ គ្រោង | ផ្តល់យោបល់