កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
02.08.2021 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៦១ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

លោក គុជ ទ្រី មានមេធាវី

លោកស្រី លឹម ច័ន្ទលីដា និងលោក ផុន ធារិន

លោក តាន់ ផល្លី (ស្លាប់) អ្នកទទួលបន្ទុកនីតិវិធី

លោក តាន់ ពេជ្រវឌ្ឍនា

ប្ដឹងសុំឱ្យផ្ទេរដីមួយចំណែកទំហំ ៨៣២,០៣ម៉ែតការ៉េ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២២​ ដសក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២០

លោក គ័រ ប៊ុនឡេង តំណាងឱ្យធនាគារកាណាឌីយ៉ា

មានមេធាវីលោក គា សត្ថា

លោក យី ឌឿន និងប្រពន្ធឈ្មោះ ខាវ ច្រិប

មានមេធាវីលោក ទី សុខា

ប្ដឹងសុំជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលេខ០១ ចុះថ្ងៃទី២១

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍បាត់ដំបង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៦ ដសក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី ហេង សុខា មានមេធាវីលោក ចាន់ សុខយ៉ាណា

ក្រុមហ៊ុន SCG CONCRETE

ប្ដឹងសុំជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលើកចោលពាក្យសុំដីកា

សម្រេចរក្សាការពារលេខ ១០ក្រVI “បស” ចុះថ្ងៃទី០៣

 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២០៤ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២០

ធនាគារស្ថាបនាភីអិលស៊ីសាខាស្រុកមុខកំពូល ឃុំរកាកោង

ទី១ មានមេធាវីលោក នី ចាន់ឌី និងលោក ឈរ ស៊ុនហុង

លោក ច្រាយ សាន និងប្រពន្ធឈ្មោះ សន ច័ន្ទរចនី

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២១៤ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី ហោ សេង

លោកស្រី ហោ ហ៊ាង

ប្ដឹងសុំទាមទារជំងឺចិត្តចំនួន ១២ ០០០ ០០០ រៀល