កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
02.05.2021 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣០៧ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

លោក ដាំ ដារាលីន មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា

លោកស្រី សេង សុធាវុន មានមេធាវី

លោក សៀន ស៊ីលវីយោ , លោក វ៉ាន់ ថាន់ពៅដារ៉ា

ប្ដឹងសុំលែងលះ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤៥ ដសក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៩

១. ឈ្មោះ លុយ ធុល , ២. ឈ្មោះ អោម រុន ,

៣. ឈ្មោះ លុយ ហាន , ៤. ឈ្មោះ លុយ ហួន ,

៥. ឈ្មោះ លុយ ហុក , ៦. ឈ្មោះ លុយ ហាក់លី

មានមេធាវីលោក សៅ​ សម្បត្តិ

លោកស្រី លុយ ស្រី

ប្ដឹងសុំដីកាសម្រេចទទួលស្គាល់ជាសន្ដតិជន

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២១៨ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

១. លោកស្រី ហាក់ ពិសី , ២. លោកស្រី ហាក់ ខេមរា

មានមេធាវីលោក ពេជ្រ សូរិយា

លោកស្រី សុខ ស្រីដា និងប្ដីឈ្មោះ លី សុខរិន(ស្លាប់)

មានមេធាវីលោក អ៊ឹង ហុកឆាយ ,

តតិយជន៖ លោកស្រី ខឹម សុជាតិ

ប្ដឹងសុំមោឃភាពប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៧៨ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី ផាន នី មានមេធាវីលោក ចេញ ហួត

លោកស្រី គ្រាន ណារ៉ែន មានមេធាវី

លោកស្រី ងួន មករា និងលោក តេង លីណា

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យាលក់ដីទិញលក់ដី

 (កិច្ចសន្យាទទួលប្រាក់កក់)

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៩៨ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

លោក ហេង ហ៊ាន ហៅ ហេង ញ៉ាញ់

មានមេធាវីលោកស្រី ងួន វណ្ណារី និងលោកស្រី អ៊ុក សារី

លោកស្រី ស្រី ជឿន មានមេធាវីលោកស្រី ម៉ឹង វ៉ាន់ឌី

ប្ដឹងសុំមោឃភាពវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ

លេខ៖១៨០១០០៤០៤.០៦១៧ ចុះថ្ងៃទី២៣ មិថុនា

ឆ្នាំ២០០៦

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៣៨ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

លោក តេង ពេជ្រ

លោកស្រី ឈាង ស្រីនាង

ប្ដឹងសុំលែងលះ