កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
02.04.2021 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៧២ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី ធុយ ធីវអួន មានមេធាវី

លោក នូ ចន្ថា និងលោក ថា សុភ័ក្រ្ដ

លោក ឡ ហេងហួត មានមេធាវីលោកស្រី ទី គឹមស្រ៊ាន

ប្ដឹងសុំលុបចោលការអនុវត្តដោយបង្ខំ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៧ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០

លោក ឱ បូរ៉ុង មានមេធាវីលោក ហេង បញ្ញាតេជសីហ៍

លោក លី ថា មានមេធាវីលោកស្រី ទ្រី ស្រីល័ក្ខណ

និងលោក លឹម សុវណ្ណារ៉ុង

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៧០ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី លាង យី មានមេធាវីលោកស្រី អ៊ួង រស្មី

លោកស្រី ឈុន ហួង មានមេធាវីលោក ណុន វ៉ាន់ណេត

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៩៧ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២០

លោក យូ ពេជ្រគង់

លោកស្រី ជៀប ចាន់រ៉ា និងប្ដីឈ្មោះ អ៊ុល គឹមធៀង

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២១២ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី អឿន ប៊ុនថៃ តំណាងឱ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ហត្ថាកសិករលីមីតធីតសាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

លោក លី លេង និងប្រពន្ធឈ្មោះ សួស សាម៉េង

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់