កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
02.01.2021 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៤ ដសក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី អ៊ូ សាវន មានមេធាវីលោកស្រី តុប ឈុនឡេង

លោក ខឹម សាខន និងប្រពន្ធឈ្មោះ ម៉ាក លាងអេង

មានមេធាវីលោក សូរ្យ គុជ្យសៀក

ប្ដឹងសុំជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលើកពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍

លេខ១១៥ ដកឧ ២០២០ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៤៥ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី គង់ ចាន់រ៉ានី មានមេធាវីលោក ថាន ថាវរះ

លោកស្រី ម៉ែន លីណែត មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២០៧ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី ស៊ិន ស៊ីធួន

លោកស្រី សុខ ទៀង ផ្ទេរសិទ្ធិឱ្យឈ្មោះ ភុល លាង

 ត្រូវជាកូនប្រសារ មានមេធាវីលោក សាយ វៃ

ប្ដឹងសុំឱ្យចុងចម្លើយគោរព និងអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាប្រាក់

ថ្លៃលក់ទិញដី ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៣៣ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២០

លោក អាំង រតនះ

លោកស្រី ធូ សារីម

ប្ដឹងសុំឱ្យទទួលស្គាល់លិខិតបញ្ជាក់ផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិ

ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៤២ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី តុង លីគាង មានមេធាវីលោក អ៊ុក សារី

លោក ចាន់ ប្រសិទ្ធី មានមេធាវីលោកស្រី ប៉ឹង កល្យាណ

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យាជួលដី ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា

 ឆ្នាំ២០១៨