កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
01.14.2021 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

ជនជាប់ចោទ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៦៧ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ មាស យ៉ត , ២. ឈ្មោះ ដុង វណ្ណីត មានមេធាវី

លោក ទេព បញ្ញា និងលោកស្រី ឡុង ចរិយា

អ្នកផ្ដើមគំនិត ក្នុងបទល្មើសហិង្សា​ដោយចេតនា​មានស្ថាន

ទម្ងន់ទោស ដោយសារការ​កាត់អវយវៈ និងពិការភាព

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧៨ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ឈុន សុមេធា មានមេធាវីលោក សៅ នឿន

ជួញដូរ រក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន