កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
01.15.2021 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

ជនជាប់ចោទ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១២៤ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ឡុង ឈីន មានមេធាវីលោក ថន បូរី

ឈ្មោះ ទា ស៊ីម

ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៥៧ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ មឿន ម៉ាយ

ឈ្មោះ ស្រ៊ី គឹមហុន មានមេធាវីលោក ហួន វិទ្យា

ឃាតកម្ម

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៦២ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ ស៊ិន សុផល , ២. ឈ្មោះ កោ បុប្ផា ,

៣. ឈ្មោះ នៅ សុភី ហៅ ស្រី ស

នាំចេញជាអន្ដរជាតិនូវគ្រឿងញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២១ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ហ៊ង យូគីម

ឈ្មោះ ដួង សយ

ជេរប្រមាថជាសាធារណៈ